שימוש בכרטיס אשראי בעמותה

רקע כללי בהתאם להוראות ניהול תקין של רשם העמותות, קיימת חובה לבצע פיקוח ובקרה על הוצאת הכספים בעמותה, בשל היותם “כספי ציבור”. לצורך כך, נקבע מנגנון שעל כל הוצאת כספים מהעמותה – חייבות להיות לפחות 2 חתימות. הבעיה/האתגר: מצד אחד – השימוש בכרטיס אשראי על ידי עמותה אינו מאפשר חתימה על ידי שני מורשי חתימה […]

קנסות מנהליים לעמותות

חוק העבירות המנהליות, התשמ”ו-1985 (להלן “חוק העבירות המנהליות”) קובע כי עבירות פליליות ספציפיות יוגדרו גם כעבירות מנהליות. על פי חוק העבירות המנהליות, על העובר עבירה מנהלית יוטל קנס מנהלי כערוץ חלופי להגשת כתב אישום פלילי. בחודש מרץ 2004 פורסמו תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – עמותות), התשס”ד – 2004 (להלן “תקנות העבירות המנהליות”). תקנות העבירות […]

תיקון ליקויים

כאשר נמצאו ליקויים בהתנהלות העמותה, המצדיקים הפעלת סמכויות של הרשם. בשים לב לנסיבות העניין ולמהות הליקויים, ישקול רשם העמותות מתן הזדמנות לעמותה לתקן את הליקויים. במקרה כזה תידרש העמותה לתקן את הליקויים כתנאי לכך שלא יופעלו כנגדה אמצעי אכיפה לפי החוק, ובמקרים מסוימים יתכן כי העמותה תידרש לחתום על התחייבות לפעול בהתאם לדרישות הרשם, בהתאם […]

ביקורת עומק מטעם רשם העמותות

כחלק מתוכנית העבודה השנתית של רשם העמותות מקיים רשם העמותות ביקורות עומק יזומות בעמותות, באמצעות משרדי רואי חשבון הפועלים כבודקים חיצוניים מטעמו. הביקורת נערכת במגוון עמותות מתחומים שונים ובעלי מחזור שנתי בהיקפים שונים. מטרת הביקורת לבדוק את פעילות העמותה ועמידתה בהוראות החוק, בהוראות תקנונה ובמטרותיה. הביקורת מטעם רשם העמותות איננה מתבצעת במקום ביקורות של משרדי […]

קרבה משפחתית וניגוד עניינים

עמותה הרוצה להעסיק עובד או להתקשר בחוזה עם קבלן עצמאי, צריכה להתחשב בהתאמת העובד או הקבלן לביצוע העבודה מבחינת כישוריו, הידע שלו, מוכנותו לבצע את המטלות הרלבנטיות וכו’. טרם העסקת העובד, ובהתחשב בתנאי ההתקשרות, סכומה ומהותה, על העמותה לתת הזדמנות למציעים להציע עצמם בתנאי שוק חופשיים. יצוין כי אין הכוונה לכך שהעמותה תהא מחויבת בקיום […]

הקדש ציבורי

הקדש ציבורי הינו מושג משפטי הבא לתאר מצב בו אדם או גוף מסוים תרם או הוריש נכס מסוים לטובת הציבור או קבוצה בלתי מסוימת בו, ועשה כן בדרך של יצירת נאמנות ציבורית. פעמים רבות, בדרך כלל הקדשת הנכס נעשית תוך קביעת זהות הנאמן ופעמים רבות אגב קביעת הוראות מיוחדות לגבי הנכס ואופן השימוש בו. לעיתים […]

רישום נכסי העמותה

רישום נכסי עמותה על חברי הוועד להקפיד על כך שכל זכויות העמותה, לרבות זכויות בנכסים לגביהם מתקיים רישום כדין, יהיו רשומים על שם העמותה. עמותה רשאית לרכוש רכב לשימושה לצורך קידום מטרותיה. הרכב ירשם על שם העמותה בלבד.השיקולים והקריטריונים לבחירת הרכב יהיו שיקולים סבירים תוך התייחסות, בין היתר, לעלות הרכישה והאחזקה של הרכב ובהתאם לסוג […]

תרומות מיישות מדינית זרה

בהתאם לסעיף 36א לחוק העמותות – על עמותה, אשר מחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ , לציין בדו”ח הכספי האם קיבלה תרומות מ”ישות מדינית זרה” (ראה הגדרה להלן) בשנה אליה מתייחס הדו”ח. המדובר בתרומות אשר שוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪. תרומה מוגדרת בסעיף האמור באופן רחב: “תרומה”- למעט הקלת מס, מלאה או […]

תרומות

בהתאם לתוספת השנייה לחוק העמותות, עמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בו את כל הנכסים (לרבות כספים) שהיא קיבלה כתרומות או כמתנות, הרישום צריך לכלול את שם התורם, תיאור הנכס שהתקבל ומועד קבלתו. פנקס התורמים הפנימי של העמותה צריך להיות פתוח לעיון חברי הוועד, בודקים מטעם רשם העמותות, נציבות מס הכנסה וגופים אחרים שיש […]

הלוואות

עמותה רשאית להלוות כספים לתאגיד מלכ”רי אחר ובלבד שיתקיימו הכללים האמורים לעיל בנוגע להעברת כספים, אשר כאמור, נועדו , בין היתר, להבטיח כי נכסי העמותה אינם משמשים למטרה אחרת ממטרותיה ושאין בהעברתם משום חלוקה אסורה. עם זאת, עמותה רשאית לתת הלוואה לתאגיד אחר, אף אם לא מתקיימים כל הכללים בנוגע להעברת כספים לתאגיד אחר ללא […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן