תרומות מיישות מדינית זרה

בהתאם לסעיף 36א לחוק העמותות – על עמותה, אשר מחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ , לציין בדו”ח הכספי האם קיבלה תרומות מ”ישות מדינית זרה” (ראה הגדרה להלן) בשנה אליה מתייחס הדו”ח. המדובר בתרומות אשר שוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪. תרומה מוגדרת בסעיף האמור באופן רחב: “תרומה”- למעט הקלת מס, מלאה או […]

תרומות

בהתאם לתוספת השנייה לחוק העמותות, עמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בו את כל הנכסים (לרבות כספים) שהיא קיבלה כתרומות או כמתנות, הרישום צריך לכלול את שם התורם, תיאור הנכס שהתקבל ומועד קבלתו. פנקס התורמים הפנימי של העמותה צריך להיות פתוח לעיון חברי הוועד, בודקים מטעם רשם העמותות, נציבות מס הכנסה וגופים אחרים שיש […]

הלוואות

עמותה רשאית להלוות כספים לתאגיד מלכ”רי אחר ובלבד שיתקיימו הכללים האמורים לעיל בנוגע להעברת כספים, אשר כאמור, נועדו , בין היתר, להבטיח כי נכסי העמותה אינם משמשים למטרה אחרת ממטרותיה ושאין בהעברתם משום חלוקה אסורה. עם זאת, עמותה רשאית לתת הלוואה לתאגיד אחר, אף אם לא מתקיימים כל הכללים בנוגע להעברת כספים לתאגיד אחר ללא […]

העברות של כספים או נכסים לתאגידים אחרים ללא תמורה

עמותה רשאית להעביר כספים או נכסים לתאגיד מלכ”רי אחר, אולם עליה להקפיד על מספר תנאים כדלקמן, אשר נועדו, בין היתר, להבטיח כי נכסי העמותה אינה משמשים למטרה אחרת ממטרותיה ושאין בהעברתם משום חלוקה אסורה: העברת כספים/נכסים לגוף אחר מתיישבת בפירוש עם נוסח מטרותיה הרשומות של העמותה. הכספים/הנכסים יועברו לתאגיד ללא כוונת רווח אחר עם מטרות […]

תשלום גמול לחבר ועד, יו”ר, וחבר ועדת ביקורת

בחוק העמותות קיימים שלושה סעיפים העוסקים בעניין תשלום שכר לחברי ועד. סעיף 26א לחוק העמותות קובע כי האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי ועד ולקבוע את גובה השכר, בכפוף לתקנות שהתקין שר המשפטים בעניין. סעיף 33 (א) (2) לחוק קובע כי מי שנותן שירותים לעמותה בשכר, שלא כחבר ועד או כחבר ועדת ביקורת, […]

הוצאות הנהלה וכלליות

עמותה אינה רשאית לשלם שכר לחברי הוועד וחברי ועדת הביקורת, אלא גמול ישיבה והחזר הוצאות בלבד, כמפורט בתקנות שנכנסו לתוקף ביום 23.2.2010, ועבור ביצוע תפקידם ככאלה בלבד. גם לעובדיה אין העמותה רשאית לשלם שכר העולה על הסביר, בהתחשב בכישורי העובד והמקובל בשוק העבודה עבור תפקידים דומים. כאשר מדובר בשכר לעובד שהוא חבר עמותה, יש במתן […]

שיקים ומזומנים בעמותה

המחאות מטעם העמותה יחתמו על ידי מורשי חתימה מטעמה, שמונו ע”י האסיפה הכללית או ועד העמותה, הכל לפי הוראות התקנון. על העמותה להקפיד על כך שהמחאות לא תחתמנה מראש ללא ציון הסכום והמוטב. יש להקפיד על קיומו של מנגנון בקרה ופיקוח בדבר הסמכה להוצאת כספים, על אופן השימוש בהם ועל תקינות ההתקשרות, לדוגמא נוהל הכולל […]

חשבון בנק לעמותה

פתיחת חשבון בנק  פתיחת עמותה מצריכה פתיחת חשבון בנק על שמה בלבד, וכספיה יופקדו באותו חשבון, ולא בחשבונות של גורמים אחרים כגון חברי ועד. כאשר עמותה מפעילה פרויקטים שונים בהיקפים משמעותיים, מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד לכל פרויקט.   העברות כספיות העברות כספיות מחשבון הבנק של העמותה לחשבון אחר, בין אם של העמותה או של […]

הדוח המילולי של העמותה

בהתאם לסעיף 37(א) לחוק העמותות, על עמותה להגיש את הדו”ח הכספי יחד עם הדו”ח המילולי. תפקיד הדו”ח המילולי הוא לתאר באופן תמציתי ובהיר את פעילות העמותה ואת המבנה הארגוני שלה בשנה שאליה מתייחס הדו”ח. פרטי הדו”ח המילולי ימולאו בהתאם לתוספת השלישית לחוק העמותות. האחריות להכנת הדו”ח חלה על הוועד המנהל ובעת הגשתו על הדו”ח להיות […]

נטילת הלוואות על ידי העמותה

עמותה רשאית ללוות כספים. החלטה על נטילת הלוואה תאושר בוועד המנהל, אשר יבחן, בין היתר, את יכולת פירעון ההלוואה בהתאם לתנאיה, ובכלל זה מועדי פירעונה, את תנאי ההלוואה ביחס לתנאי השוק וכיו”ב. על העמותה לחתום על הסכם הלוואה, הכולל תנאי הלוואה סבירים ומפרט, בין היתר, את זהות נותן ההלוואה, פרטי ההלוואה ותנאיה ובכללם סכום ההלוואה […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן