אישור לחריגה מהשיעור המירבי בהוצאות הנהלה וכלליות

בכוונת אגף החשב הכללי במשרד האוצר לתקן את נוהל התמיכות מתקציב המדינהבמוסדות ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, כך שתאושר חריגה משיעור המרבילהוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור הפעילות ושיעור הגירעון המרבי ביחס למחזורהפעילות, כפי שנקבע בסעיפים 5 ו-7 לנוהל, למוסדות ציבור אשר מחזור פעילותם נפגעכתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה.נוהל התמיכות מתקציב המדינה קובע כי מוסדות […]

הקפאת ביקורות

מערך הביקורת המרכזי על מוסדות ציבור באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר הורה עלהקפאת הביקורות הנערכות במוסדות ציבור הנתמכים מתקציב המדינה לפי סעיף 3א לחוקיסודות התקציב במטרה להקל על העומס המוטל עליהם בזמנים אלו. כך, ניתנה הארכהלמועדים להמצאת והשלמת מסמכים, הופסקו הביקורות במשרדי מוסדות הציבור ונקבעכי בשלב זה לא יפתחו הליכי ביקורת חדשים.הודעה על כך תימסר […]

מקדמות לתשלומי תמיכות לשנת 2020

ועדת החריגים המיוחדת לתמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, המוסמכת לאשרמקדמות על-חשבון כספי התמיכות לשנת 2020 במסגרת ההתנהלות בהיעדר תקציב מדינהמאושר, אישרה עד כה מקדמות על-חשבון כספי תמיכה בגין פעילות שבוצעה או עתידהלהתבצע בשנת 2020 בסכום של כ-500 מיליון ₪ אשר שולמו ליותר מ-000,2 מוסדות ציבורהנתמכים מתקציב המדינה הפועלים במגוון רחב של תחומים, בהם […]

קרן להלוואות בערבות מדינה

הקרן להלוואות בערבות מדינה, המופעלת על ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר,מאפשרת לגופים מממנים במשק להציע אשראי בתנאים מיטיבים לעסקים קטנים, בינונייםומלכ”רים, באמצעות העמדת ערבות מדינה לעד כ-%85 מגובה הלוואה ספציפית )בהתאםלמסלול(. ערבות המדינה מאפשרת לגופים המממנים להציע תנאים נוחים ללווים, כגוןהפחתת הבטוחות הנדרשות מהלווה, גביית ריבית נמוכה באופן יחסי, תנאי תשלום ופירעוןנוחים וזמני טיפול […]

מענק לארגונים חברתיים מטעם קרן הסיוע המשותפת ממשלה-פילנתרופיה

ארגונים שאינם זכאים למענק הפעימה השלישית עשויים לקבל מענק במסגרת מיזם משותף של ממשלת ישראל וקרנות פילנתרופיות. בעקבות הרחבת תנאי הזכאות, עמותות שלא נמצאו זכאיות בסבב הראשון של הסיוע מטעם המיזם המשותף יכולות להגיש שוב בקשה, וזכאותן תיבדק מחדש. עמותות שנמצאו זכאיות בסבב הראשון של הסיוע יוכלו להגיש בקשה בסבב השני וליהנות ממסלול הגשה מקוצר. […]

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 24.04.2020, יינתן סיוע בכיסוי ההוצאות הקבועות של עסקים קטנים וגופים שמוגדרים כמוסד ציבור זכאי בעלי מחזור של עד 20 מיליון ש”ח, שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.סכום המענק נע בין 700 ש”ח ל-400,000 ש”ח, בהתאם לתנאים.מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה, […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן