שימוש בכרטיס אשראי בעמותה

רקע כללי בהתאם להוראות ניהול תקין של רשם העמותות, קיימת חובה לבצע פיקוח ובקרה על הוצאת הכספים בעמותה, בשל היותם “כספי ציבור”. לצורך כך, נקבע מנגנון שעל כל הוצאת כספים מהעמותה – חייבות להיות לפחות 2 חתימות. הבעיה/האתגר: מצד אחד – השימוש בכרטיס אשראי על ידי עמותה אינו מאפשר חתימה על ידי שני מורשי חתימה […]

דוגמאות לטפסים במערכת מרכב”ה

מספר טופס שם הטופס Z09 פירוט מורשי חתימה – מאושר על ידי עורך דין Z53 פירוט תמיכות ועזבונות Z60 הצהרת מורשי חתימה Z61 התחייבות לקבלת תמיכה לפי 3א Z62 ריכוז תמיכות והתקשרויות Z66 הצהרת לגבי דוח לשנת פעילות Z223 דוח מקורות ושימושים

אישור לחריגה מהשיעור המירבי בהוצאות הנהלה וכלליות

בכוונת אגף החשב הכללי במשרד האוצר לתקן את נוהל התמיכות מתקציב המדינהבמוסדות ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, כך שתאושר חריגה משיעור המרבילהוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור הפעילות ושיעור הגירעון המרבי ביחס למחזורהפעילות, כפי שנקבע בסעיפים 5 ו-7 לנוהל, למוסדות ציבור אשר מחזור פעילותם נפגעכתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה.נוהל התמיכות מתקציב המדינה קובע כי מוסדות […]

הקפאת ביקורות

מערך הביקורת המרכזי על מוסדות ציבור באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר הורה עלהקפאת הביקורות הנערכות במוסדות ציבור הנתמכים מתקציב המדינה לפי סעיף 3א לחוקיסודות התקציב במטרה להקל על העומס המוטל עליהם בזמנים אלו. כך, ניתנה הארכהלמועדים להמצאת והשלמת מסמכים, הופסקו הביקורות במשרדי מוסדות הציבור ונקבעכי בשלב זה לא יפתחו הליכי ביקורת חדשים.הודעה על כך תימסר […]

מקדמות לתשלומי תמיכות לשנת 2020

ועדת החריגים המיוחדת לתמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, המוסמכת לאשרמקדמות על-חשבון כספי התמיכות לשנת 2020 במסגרת ההתנהלות בהיעדר תקציב מדינהמאושר, אישרה עד כה מקדמות על-חשבון כספי תמיכה בגין פעילות שבוצעה או עתידהלהתבצע בשנת 2020 בסכום של כ-500 מיליון ₪ אשר שולמו ליותר מ-000,2 מוסדות ציבורהנתמכים מתקציב המדינה הפועלים במגוון רחב של תחומים, בהם […]

קרן להלוואות בערבות מדינה

הקרן להלוואות בערבות מדינה, המופעלת על ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר,מאפשרת לגופים מממנים במשק להציע אשראי בתנאים מיטיבים לעסקים קטנים, בינונייםומלכ”רים, באמצעות העמדת ערבות מדינה לעד כ-%85 מגובה הלוואה ספציפית )בהתאםלמסלול(. ערבות המדינה מאפשרת לגופים המממנים להציע תנאים נוחים ללווים, כגוןהפחתת הבטוחות הנדרשות מהלווה, גביית ריבית נמוכה באופן יחסי, תנאי תשלום ופירעוןנוחים וזמני טיפול […]

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן