תרומות מיישות מדינית זרה

בהתאם לסעיף 36א לחוק העמותות – על עמותה, אשר מחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ , לציין בדו”ח הכספי האם קיבלה תרומות מ”ישות מדינית זרה” (ראה הגדרה להלן) בשנה אליה מתייחס הדו”ח. המדובר בתרומות אשר שוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪.

תרומה מוגדרת בסעיף האמור באופן רחב: “תרומה”- למעט הקלת מס, מלאה או חלקית, שניתנה מחוץ לישראל”. הגדרה זו כוללת למשל מענקי מחקר שקיבלה העמותה.

במידה ועמותה קיבלה תרומות כאמור, עליה לציין בדו”ח הכספי את: זהות נותן התרומה, הסכום שהתקבל, מטרת התרומה או ייעודה והתנאים לתרומה אם יש כאלה, לרבות התחייבות שנתן הנתמך לישות המדינית הזרה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין.

על העמותה חלה החובה והאחריות לעשות כל שביכולתה לדעת אם התרומה הגיעה מישות מדינית זרה.

על עמותה המקבלת תרומות מישות מדינית זרה כאמור, חלה החובה לפרסם את המידע האמור באתר האינטרנט שלה. אם אין לעמותה אתר אינטרנט עליה להודיע על כך לרשם העמותות, אשר יפרסם את המידע באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

דיווח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה

בשנת 2011 חוקק חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע”א-2011, (להלן – חוק חובת גילוי) הקובע חובת דיווח רבעוני על עמותה או חברה לתועלת הציבור (הנתמך) שקיבלה תרומה מישות מדינית זרה, וזאת בנוסף על החובה השנתית כאמור לעיל. את הדיווח יש להגיש תוך שבוע מתום אותו רבעון בו התקבלה התרומה על גבי טופס מקוון ולפרט את זהות נותן התרומה, סכום התרומה, מטרות התרומה ויעודה והתנאים לתרומה, לרבות התחייבות שנתן הנתמך לישות המדינית הזרה בנוגע לתרומה, בע”פ או בכתב, במישרין או בעקיפין. הדיווח הרבעוני מתייחס לתרומות שהתקבלו במהלך הרבעון הרלבנטי בלבד, ולא במצטבר שנתי, והוא מתייחס לכל סכום של תרומה ולא רק לתרומות מעל 20,000 ₪. החובה חלה על עמותות עם כל מחזור כספי שהוא. יוער כי הגדרת “תרומה” בהקשר זה, הנשענת על ההגדרה בסעיף 36א(א) לחוק, הנה רחבה וכוללת, למשל מענקי מחקר שקיבלה העמותה, אולם אינה כוללת הקלות מס שניתנו מחוץ לישראל.

במסגרת חוק חובת גילוי נקבע כי הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את רשימת העמותות והחברות לתועלת הציבור שהגישו דוח רבעוני וכן יפרסם את המידע בקשר לתרומה מהישות המדינית הזרה. אם לעמותה או לחל”צ אתר אינטרנט, עליה לפרסם בו את המידע המפורט בדוח הרבעוני. ככל שהתרומה מהישות המדינית הזרה מיועדת למימון מסע פרסום מיוחד, על הנתמך לפרסם במסגרת אותו פרסום את דבר קבלת התרומה. ר אי הגשת דוחות רבעוניים הינה עבירה שדינה קנס כקבוע בחוק ולגבי חל”צ- עיצום כספי.

בהתאם לתקנות שהותקנו מכוח חוק חובת גילוי, על העמותה לדווח באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר רשות התאגידים (רשם העמותות).

“ישות מדינית זרה” על פי החוק הינה, בתמצית:

(1) מדינה זרה, לרבות –

(א) איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות;
(ב) אורגן, רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות;
(ג) רשות מקומית או מחוזית, רשות שלטונית של מדינה זרה או של מדינה שחברה בברית מדינות במדינה זרה;
(ד) איחוד, ארגון או חבר של גופים זרים;

(2) הרשות הפלסטינית;

(3) תאגיד שהוקם בחיקוק של אחד מהגופים המפורטים בפסקאות (1) או (2), או שגוף כאמור מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד או שהוא מינה את התאגיד לפעול בשמו; לעניין זה, “אמצעי שליטה”, “החזקה” – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968;

(4) חברת חוץ שמחזורה בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה עליה להגיש דוח כספי, היה ברובו מגופים המנויים בפסקאות (1) עד (3).

יודגש, כי לגבי תרומה מישות מדינית זרה אין זכות לעמותה לבקש חיסיון על שם התורם.

בנוסף לחובות הדיווח שפורטו לעיל, לפי תיקון מס’ 1 לחוק חובת גילוי משנת 2016, עמותה או חל”צ שעיקר מימונה בשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרשה להגיש דוח כספי היה תרומות מישויות מדיניות זרות, תידרש להגיש לרשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, דיווח שנתי על כך, בטופס מקוון והרשם יפרסם את שמותיהן באתר האינטרנט.
בנוסף לפרסום על ידי הרשם, עמותה או חל”צ שיש לה אתר אינטרנט, נדרשת לפרסם בו, בנוסף לפרסום המידע המפורט בדוחות הרבעונים שהגישה, גם את העובדה כי עיקר מימונה מתרומות מישויות מדיניות זרות.

החובה לציין כי עיקר מימונה של העמותה או החל”צ הוא מישות מדינית זרה חלה גם על:

(1) פרסום שיש בו כדי לקדם את מטרות העמותה או החל”צ, המיועד או הזמין לציבור, הנעשה על ידה בשלטי חוצות, בטלוויזיה, בעיתון, בעמוד בית שהוא מפעיל באתר אינטרנט או במסע פרסום שלו באינטרנט;
(2) פנייה לעובד ציבור או לנבחר ציבור במכתב, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, בעניינים הקשורים למילוי תפקידם;
(3) דין וחשבון שהעמותה או החל”צ עורכת ומפיצה לעיון הציבור. בדו”ח יצוין כי שמות הישויות המדיניות הזרות שמהן קיבל תרומות מפורטים באתר האינטרנט של הרשם.

בנוסף, חלה חובה על נציג של עמותה או חל”צ כאמור המשתתף באופן פעיל בישיבה של ועדה של הכנסת, להביא לידיעת יו”ר הוועדה את עובדת היותו נציג של עמותה או חל”צ שעיקר מימונה מישות מדינית זרה לפני הדיון, ואם לא הייתה באפשרותו לעשות כן- במהלכו. כמו כן, אם נשאל במהלך הדיון על ידי חבר כנסת האם הוא נציג של עמותה או חל”צ כאמור, חלה עליו חובה להשיב על כך.

במסגרת התיקון האמור לחוק חובת גילוי, נעשה תיקון עקיף לחוק העמותות (תיקון מס’ 15) לפיו עמותה שלא ציינה את העובדה כי עיקר מימונה מתרומות מישויות זרות או כי שמות הישויות הזרות שמהן קיבלה את התרומות מפורטים באתר האינטרנט של הרשם, מבצעת עבירה שדינה קנס (בדומה לסנקציה לעניין הפרת החובה להגשת דוחות רבעוניים).

תחילת התיקון האמור לחוק חובת גילוי הוא ביום 1/1/17 והוא חל על תרומות שהתקבלו מאותו מועד. מועד הדיווח שנקבע בתיקון הוא המועד להגשת הדוח הכספי לשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרשה העמותה להגיש דוח כספי לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, או במועד מוקדם יותר שבו הגישה לרשם הודעה בדבר עיקר מימונה לשנת הדיווח, שלא יקדם מה- 1 בינואר בשנת הגשת הדוח. מכאן, חובת הדיווח לגבי עיקר המימון תחול מיום 1/1/18 לכל המוקדם.

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן