תרומות

בהתאם לתוספת השנייה לחוק העמותות, עמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בו את כל הנכסים (לרבות כספים) שהיא קיבלה כתרומות או כמתנות, הרישום צריך לכלול את שם התורם, תיאור הנכס שהתקבל ומועד קבלתו.

פנקס התורמים הפנימי של העמותה צריך להיות פתוח לעיון חברי הוועד, בודקים מטעם רשם העמותות, נציבות מס הכנסה וגופים אחרים שיש להם סמכות לעיין בפנקס על-פי חוק.

בהתאם לתוספת, רשאית עמותה שלא לרשום בדו”ח הכספי שם של תורם שביקש לתרום בעילום שם אם סכום התרומה אינו עולה על הסכום המרבי שקבע השר, או שהרשם נתן אישור מיוחד שלא לציין את שם התורם לפי הליכים ונהלים שקבע השר.

בשנת 2002 הותקנו תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדו”ח הכספי), התשס”ג – 2002. בתקנות נקבע כי הסכום המרבי לעניין תרומה שרשאית עמותה שלא לרשום לגביה בדו”ח הכספי את שם התורם הוא 20,000 ₪ לשנה.

תורם, על פי פרשנות הרשם, הנו כל אדם (לרבות בני ביתו הסמוכים על שולחנו ותאגיד שהוא בעל השליטה בו) או תאגיד (לרבות אדם שהוא בעל השליטה בו ותאגיד אחר המצוי בשליטת אותו תאגיד), שהעמותה קיבלה ממנו תרומה במישרין או בעקיפין, ובכלל זה תרומה שיועדה לעמותה על ידי התורם, אך הועברה אליה באמצעות גוף אחר.

על העמותה לפרט אף תרומות שהתקבלו בשווה כסף, ובלבד שהן מהוות טובין הניתנים להערכה או לכימות. כמו כן, הלוואות או ערבויות אשר הפכו לתרומות, עם הדיווח עליהן כהכנסות מתרומה, יש לדווח עליהן גם במסגרת רשימת התורמים בדוח הכספי של שנת הדוח שבו הפכו תרומה.

כן נקבע כי הרשם רשאי ליתן לעמותה אישור מיוחד שלא לציין בדו”ח הכספי שלה את שמו של תורם יחיד שתרם לה באופן מצטבר סכום העולה על 20,000 ₪, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, לאחר שהוגשה לו בקשה מנומקת בכתב על כך, שפורטו בה שם התורם, מספר הזהות שלו, מענו, סכום התרומה והצורך בשמירת עילום שמו של התורם.

לצורך קבלת אישור לחיסיון שמו של תורם יש להגיש בקשה בהתאם לנוהל המפורסם באתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם העמותות.

לסיוע בניהול העמותה צרו קשר, נשמח לייעץ

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן