קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה בעקבות המלצות ועדת פריש

רשות המסים בישראל

א’ אלול תשע”ה

16 אוגוסט 2015

בעקבות המלצות ועדת פריש מפרסמת רשות המסים קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה

לראשונה: יינתנו הטבות מס גם לעמותות הפועלות בחו”ל לטובת אזרחי ישראל ולארגונים הומניטאריים * שכרם של עובדי המוסד הציבורי לא יעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ”ל במשרד ממשלתי

רשות המסים פרסמה היום, בעקבות המלצות ועדת פריש, חוזר המציג את הקווים המנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. החוזר “עושה סדר” בתבחינים לקביעת מוסד ציבורי ומטרה ציבורית ובמסגרתו ניתנות לראשונה הטבות מס גם לעמותות הפועלות בחו”ל לטובת אזרחי ישראל ולארגונים הומניטאריים. כמו-כן, לראשונה הוגבלה תקרת השכר המקסימלית בעמותה, כך שלא תעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ”ל במשרד ממשלתי וכן הוגבלו דרכי השקעת עודפי כספי העמותה. יתרה מזאת, צורפו נציגים מטעם משרד המשפטים ומטעם הציבור לוועדה הפנימית ברשות המסים, הבוחנת את הזכאות של המוסדות ליהנות מהטבת המס.

סעיף 46 לפקודה נועד לסייע לפעילותם של מוסדות ציבור באמצעות הענקת זיכוי ממס בגין תרומות שהועברו אליהם. בעקבות בג”צ עמותה לויפאסנה בישראל מינה (2013) שר האוצר דאז ועדה ציבורית בראשות השופטת בדימוס שרה פריש, שמטרתה, בין היתר, היתה לבחון את אמות המידה והקריטריונים למתן אישורי זיכוי ממס למוסדות ציבוריים. המלצות ועדת פריש אומצו ע”י שר האוצר הקודם והוצגו בפני ועדת הכספים הקודמת ותכליתו של חוזר זה, שנכתב בעקבות המלצות הוועדה ואימוצן, היא ליצור בהירות בנוגע לתנאים לקבלת אישור לפי סעיף 46 ולהביא לידיעת הציבור את הקווים המנחים.

בחוזר מוצגים התבחינים לבחינת פעילות למטרה ציבורית ולבחינת מוסד ציבורי, בכלל זה נקבע כי מדובר בפעילות מתמשכת שנועדה לקדם  את רווחת הציבור או רווחתם של ציבורים מובחנים, ללא אפליה, אינה נוגדת את ערכיה של מדינת ישראל, אינה כרוכה בהפרת חוקי המדינה, אינה פוגעת בביטחון הציבור ובתקנת הציבור, אינה מסייעת למטרה פוליטית-מפלגתית משרתת יעדים לאומיים ואינה מתוקצבת דיו מתקציב המדינה.

באשר למוסד ציבורי, נקבע בין השאר, כי כל מטרותיו של המוסד יהיו מטרות ציבוריות, הוא יפעל לקדם את המטרה הציבורית ללא קשר או התניה בין השתתפות במימון הוצאות המוסד לבין ציבור הנהנה משירותיו, מפעילי המוסד לא יפיקו במישרין כל הנאה כלכלית אישית מלבד שכר סביר. עוד נקבע לראשונה כי שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ”ל במשרד ממשלתי, למעט מקומות שבהם חלים הסכמי שכר ענפיים או קיבוציים. כן נקבע כי כספי המוסד הלא מיועדים יושקעו באפיקי השקעה סולידיים לכספים עודפים של קרנות לתועלת הציבור.

החוזר גם מסדיר, לראשונה, כי פעילות מוסדות בחו”ל למען אזרחי ישראל יכולה ליהנות מהטבת מס, כגון גופים בחו”ל המסייעים למטיילים ישראליים. כמו גם פעילות של מוסד בעלת אינטרס לאומי מובהק או פעילות הומניטרית דחופה ונקודתית כגון סיוע באסונות טבע, שתאושר בכפוף לאישורים ממשרד החוץ ומשרד האוצר.

בחוזר זה לא נכללים הקריטריונים שהומלצו ע”י ועדת פריש וכרוכים בתיקוני חקיקה, דוגמת הוספת מטרות ציבוריות כגון איכות סביבה ורווחת הקהילה.
בקרוב תצא הוראת ביצוע נוספת שתתייחס להיבטים הטכניים פרוצדורליים לבחינת הזכאות לאישור לפי סעיף 46.

בנצי.
רואה חשבון לעמותות

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן