פטור למוסד ציבורי במכירת "דירת מגורים מזכה" שנתקבלה בירושה

תוספת מס’ 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 12/2004

 

הנדון: פטור למוסד ציבורי במכירת “דירת מגורים מזכה” שנתקבלה בירושה

הוראת ביצוע זו באה לתקן את האמור בסעיף ב’ (2.3) להוראת הביצוע האמורה, המתייחסת לתנאי הפטור הקבוע בסעיף קטן 5 שבסעיף 49ב(6)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, המתייחס לתנאי הפטור לפיהם מכירה על ידי מוסד ציבורי של “דירת מגורים מזכה” שנתקבלה בירושה פטורה ממס שבח.

סעיפים קטנים 1-5 שבסעיף קטן 49ב(6)(ב) מונים את התנאים שבהתקיימם יהיה מוסד ציבורי פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שהתקבלה על ידו בירושה.

סעיף קטן 5 לסעיף האמור, קובע כדלקמן:

“המוריש קבע בצוואתו שימוש מוגדר למטרות הציבוריות של המוסד הציבורי בכל סכום התמורה ורואה החשבון שלו יאשר את השימוש כאמור בדין וחשבון השנתי”.

תכליתה של הוראה זו היא ליתן את הפטור מקום בו ניתן לזהות באופן ברור את השימוש במישרין שעושה המוסד הציבורי בכספי התמורה למטרותיו הציבוריות. לאור תכלית זו, במקרים בהם המוריש ציווה את רכושו לטובת מוסד ציבורי אולם לא הגדיר בצוואה את השימוש הספציפי שיעשה המוסד בכספי המכירה, ניתן להסתפק במועד הדיווח ובקשת הפטור לפי סעיף 49ב(6) לחוק באישור רואה חשבון באשר לשימוש המוגדר שיעשה בכספי תמורת מכירת הדירה ובלבד ואלה ישמשו במישרין את מטרותיו הציבוריות של המוסד הציבורי. כך לדוגמה אישור רואה חשבון כי כספי התמורה ישמשו לרכישת ספרים לספרייה לעיוורים במוסד ציבורי הפועל לטובת עיוורים ולקויי ראייה, יענה על דרישת “שימוש מוגדר” הקבוע ברישא של סעיף קטן 5. לעומת זאת, אם הכספים ישמשו לתשלום משכורות או יושקעו בנכס המניב תשואה, לא יענו על תנאי זה.

אין בתנאי זה כדי לגרוע מהצורך בדבר התקיימותו של התנאי הנוסף בדבר אישור רואה חשבון בדין וחשבון השנתי כי אכן שימוש במישרין כאמור נעשה בכספי תמורת המכירה.

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                        רשות המסים בישראל

 

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן