נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה

משרד האוצר – אגף החשב הכללי

תאריך: יום שלישי י’ אלול תשע”ט

 10 ספטמבר 2019

נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה

ביום 22 באוגוסט 2019 פורסמה להערות הציבור טיוטה חדשה לנוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה, שעיקרה הוא השינוי באופן הגשת בקשת התמיכה למשרדי הממשלה ואופן ביצוע הביקורת השנתית על השימוש בכספי התמיכה שעורך אגף החשב הכללי.
בהתאם למוצע, הביקורת תעשה בשנה שלאחר שנת התמיכה, בדיעבד, על בסיס דיווח מבוקר של מוסד הציבור אודות פעילותו בשנת התמיכה, ולא עוד כחלק מהגשת בקשת התמיכה כפי שהיה נהוג עד היום. בנוסף, לצורך הקלת הנטל הבירוקרטי, מוצע להתאים את מועדי הדיווח השנתיים למועדים שבהם נדרשים מוסדות ציבור להגיש דיווחים לרשם העמותות, אוחדו חלק מדרישות הדיווח ואף הונחה התשתית שתאפשר, במקרים מסוימים, הפחתת תדירות הדיווחים הנדרשים ממוסדות הציבור למתכונת דיווח דו-שנתית.

שינויים אלה ושינויים נוספים שמפורטים בטיוטת הנוהל, נועדו להפחית את היקף המסמכים שנדרשים מוסדות הציבור לצרף לבקשת תמיכה, ובמטרה לקצר את תהליך הגשת בקשת התמיכה, להקטין את העלויות הכספיות הכרוכות בהגשת בקשת תמיכה מהמדינה, ובכך ישפרו את נגישות מוסדות הציבור למקורות המימון הממשלתיים.

יצוין כי מידי שנה משרדי הממשלה מעניקים תמיכות מתקציב המדינה לפי נוהל שר האוצר למתן תמיכות מתקציב המדינה, המפורסם מכוח סעיף  לחוק יסודות התקציב, בסך כולל של כ-3 מיליארד שקלים לכ-3,000 מוסדות ציבור הפועלים למטרת חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרות דומות. נוהל זה מסדיר את תהליך הגשת בקשות התמיכה והדיון בהן, את הדרישות ממוסדות הציבור הנתמכים ואת הפיקוח והבקרה עליהם.

אגף החשב הכללי מעונין לקבל את הערות הציבור לטיוטת הנוהל שגובשה במשרד בטרם יוחלט על הנוסח הסופי של הנוהל.

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין טיוטת הנוהל האמור, מוזמן לעשות באמצעות אתר “קשרי ממשל” או באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה:nohal.tmichot@mof.gov.il

את הפניות יש להעביר עד ליום יב’ באלול תש”פ (12.9.2019). לאחר מועד זה יגובש נוסחו הסופי של הנוהל, לאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד האמור.

אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן.

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן