מורשי החתימה בעמותה

העמותה נדרשת למנות מורשי חתימה לצורך התנהלותה השוטפת.

בהתאם לסעיף 18 לתקנון המצוי, על הוועד להסמיך שניים או יותר מבין חבריו, לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה. אין חובה לכלול את הוראות הסעיף בתקנון העמותה.

מורשי החתימה ייקבעו בהתאם להוראות התקנון ורשאים להיות מקרב חברי העמותה, נושאי משרה בה או עובדיה.

אין חובה כי מורשי החתימה יהיו חברי ועד (אלא אם התקנון קובע זאת, לדוגמא כאשר העמותה אימצה את סעיף 18 לתקנון המצוי), אולם אין הם יכולים להיות חברי ועדת ביקורת או הגוף המבקר. למותר לציין שרואה החשבון של העמותה או מבקר הפנים שלה אינם יכולים להיות מורשי חתימה.

יצוין כי מרבית הדיווחים שעל עמותה להגיש לרשם העמותות, צריכים להיות חתומים על ידי שני חברי ועד. לגבי פירוט הדיווחים ראה בפרק “הגשת מסמכים לרשם העמותות”.

לעניין אופן השימוש בכספי העמותה, לרבות האפשרות לשימוש בכרטיסי אשראי ונושאים כספיים נוספים, ראו הרחבה בהמשך.

 

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן