הלוואות

עמותה רשאית להלוות כספים לתאגיד מלכ”רי אחר ובלבד שיתקיימו הכללים האמורים לעיל בנוגע להעברת כספים, אשר כאמור, נועדו , בין היתר, להבטיח כי נכסי העמותה אינם משמשים למטרה אחרת ממטרותיה ושאין בהעברתם משום חלוקה אסורה.

עם זאת, עמותה רשאית לתת הלוואה לתאגיד אחר, אף אם לא מתקיימים כל הכללים בנוגע להעברת כספים לתאגיד אחר ללא תמורה, בכפוף לתנאים כדלקמן:

  1. התאגיד הלווה הינו תאגיד ללא מטרת רווח;
  2. מטרות התאגיד הלווה הנן מטרות דומות למטרות העמותה המלווה;
  3. ההלוואה אושרה כדין על-ידי הוועד של העמותה המלווה;
  4. נחתם הסכם הלוואה בין העמותה לתאגיד הכולל תנאי הלוואה סבירים, לרבות שיעור הריבית, תנאי ההחזר ומועד הפירעון;
  5. הוסדרו בטחונות סבירים לפירעון ההלוואה;
  6. אין במתן ההלוואה כדי לפגוע בפעילות העמותה המלווה (ובין היתר שסכום ההלוואה יהיה סביר ביחס למחזור השנתי, ושסכום ההלוואה והתקופה שנקבעה להשבת הכספים אינם מונעים או מעכבים מימוש של תכניות העמותה המלווה);
  7. הוועד שוכנע כי יש לעמותה הלווה יכולת לעמוד בהחזר ההלוואה במועדים שנקבעו;
  8. למיטב ידיעת הוועד ועל סמך נתונים שהוצגו לו אין ליקויים משמעותיים בהתנהלות העמותה הלווה.

עמותה תהא רשאית לתת הלוואות לעובדיה בתנאי שתנאי ההלוואה סבירים, ובהתאם למקובל בשוק לעניין הלוואה של מעביד לעובד.

במידה ומטרות העמותה כוללות מטרה של מתן הלוואות כגון גמ”ח, תהא העמותה רשאית לתת הלוואות בהתאם למטרותיה, ובלבד שתקבע קריטריונים סבירים, מפורטים וברורים למתן ההלוואות ותקפיד על שוויון בין מקבלי ההלוואות בהתאם לקריטריונים שקבעה. עמותה אינה רשאית לקיים פעילות בנקאית בניגוד לחוק הבנקאות, דהיינו, להחזיק 30 פיקדונות ומעלה, ובמקביל לתת הלוואות, ללא אישור מבנק ישראל. לאור קידומה של הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים (תיקון) (שירותי פיקדון? ואשראי בלא ריבית), התשע”ז – 2016 שעברה קריאה ראשונה בכנסת ביום21/11/16 הצפויה להסדיר את הסוגיה בחקיקה , לא ינקוט הרשם בסמכויות של פירוק כלפי עמותות המנהלות פעילות בנקאית כאמור לעיל, בגין פעילות זו. כמו כן, לעמותות כאמור המבקשות אישור ניהול תקין והעומדות בתנאים לקבלו, יינתן אישור שבו יצוין כי הוא ניתן באופן זמני, בתקופת המעבר לקראת ההסדרה הצפויה וכי אין בו כדי להתייחס להיבטים הנוגעים לפעילות הבנקאית המבוצעת על ידי העמותה, ובכלל זה ליציבותה הפיננסית.

עמותה אינה רשאית לתת הלוואות לחבריה שאינם עובדים (אלא אם כן מטרות העמותה כוללות מתן הלוואות כגמ”ח, ומדובר בחברים שעומדים בקריטריונים כאמור לעיל).

על ההלוואות להיות מתועדות באסמכתאות בכתב, וברישומים חשבונאיים נאותים.

בכל מקרה, יש להקפיד כי ההלוואה תינתן באופן שיהיו נתיבי ביקורת לרישומים בספרי החשבונות.

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן