קרן להלוואות בערבות מדינה

הקרן להלוואות בערבות מדינה, המופעלת על ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר,
מאפשרת לגופים מממנים במשק להציע אשראי בתנאים מיטיבים לעסקים קטנים, בינוניים
ומלכ”רים, באמצעות העמדת ערבות מדינה לעד כ-%85 מגובה הלוואה ספציפית )בהתאם
למסלול(. ערבות המדינה מאפשרת לגופים המממנים להציע תנאים נוחים ללווים, כגון
הפחתת הבטוחות הנדרשות מהלווה, גביית ריבית נמוכה באופן יחסי, תנאי תשלום ופירעון
נוחים וזמני טיפול מהירים.
בקרן מסלול סיוע מיוחד להתמודדות עם השפעת נגיף הקורונה, המאפשר לקיחת אשראי
להון חוזר בתנאים נוחים, תוך העמדת פיקדון בשיעור של %10 בלבד מגובה ההלוואה ומתן
ערבות אישית או ערבות של צד ג’ על מלוא סכום ההלוואה. בנוסף, בקרן מסלול מיוחד
לעמותות חברתיות המעניקות שירותים לממשלה בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה,
בתנאים מועדפים, ללא העמדת ערבות אישית או ערבות צד ג’, תוך המחאת הסכמי
ההתקשרות עם הממשלה כבטוחה להלוואה. ההלוואות ניתנות בתנאי שוק אטרקטיביים,
לטווח של עד 60 חודשים עם אפשרות למתן תקופת גרייס על פירעון הקרן.
פרטים והסבר על אופן הגשת בקשה ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן להלוואות
בערבות מדינה בכתובת: https://govextra.gov.il/mof-gloans/

 

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן