הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ”ב-1992

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ”ב-1992(1)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 130(א)(4) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני קובע לאמור:

הגדרות

 1. בהוראות אלה –
  “מחזור” – סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים בשנת המס הקודמת, לרבות מסים עקיפים ולרבות תקבולים שאינם ממכירות ואינם תמורה בעד שירותים שנתקבלו בשנת המס הקודמת, אך למעט מכירת רכוש קבוע, למעט הלוואות שנתקבלו ולמעט תקבול שהנציב אישר, בכתב, לגביו כי הוא תקבול חד-פעמי בידי המוסד, והכל מוכפל ב 12 ומחולק למספר חודשי הפעילות של המוסד בשנת המס הקודמת; לענין זה, “חודש” – לרבות חלק ממנו;
  “מוסד” – מוסד כמשמעותו בסעיף 130(א)(4) לפקודה, למעט מוסד החייב בניהול ספרי חשבונות מכוח דין אחר, וקיבל אישור בכתב מהנציב שלא לנהל ספרי חשבונות לפי הוראות אלה.
  “ההוראות” – הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס’ 2), התשל”ג 1974.

חובת ניהול מערכת חשבונות

 1. (א) מוסד שמחזורו עולה על 500,000 שקלים חדשים, או שמעסיק מעל 10 מועסקים, חייב לנהל, לכל שנת מס, מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות, לרבות:
  (1) ספר קופה;
  (2) שוברי קבלה, שבהם יצויינו, בנוסף לאמור בסעיף 5(א)(2) להוראות, מספר תיק המוסד אצל פקיד השומה;
  תקבולים בשל מכירת נכסים או בשל מתן שירותים יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד;
  תקבולים בשל תרומות יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד; על כל קבלה בפנקס שובר קבלות לתרומות תודפס בצורה בולטת לעין המלה “תרומה”. אם ניתן למוסד אישור לפי סעיף 46 לפקודה, יודפסו על הקבלה גם המלים: “למוסד אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה”;
  (3) חשבון הכנסות אשר בו יירשמו בנפרד, הכנסות בשל:
  (א) הקצבות והשתתפויות מאחרים;
  (ב) תרומות;
  (ג) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;
  (ד) הכנסות מהשכרה;
  (ה) תקבולים מדמי חבר;
  (ו) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרה הציבורית של המוסד;
  (ז) תמורה בעד מכירת רכוש קבוע;
  (ח) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה שחל עליהם סעיף 3(ח) לפקודה;
  (ט) הכנסות אחרות.
  (4) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות; הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו.
  (5) חשבון הוצאות אשר בו יירשמו בנפרד, הוצאות בשל:
  (א) תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר;
  (ב) שכר עבודה והוצאות נלוות;
  (ג) הוצאות הנהלה וכלליות;
  (ד) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה.
  (ה) סכומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרה הציבורית של המוסד;
  (ו) סכומים לרכישת נכסים הוניים;
  (ז) רכישת אגרות חוב שחל עליהן סעיף 3(ח) לפקודה;
  (ח) הוצאות אחרות.

(ב) מוסד שמחזורו אינו עולה על 500,000 שקלים חדשים, חייב לנהל, לכל שנת מס, מערכת חשבונות שתכלול לפחות –
(1) ספר תקבולים ותשלומים, שבו יירשמו בטורים נפרדים:
(א) בצד התקבולים –
(1) הקצבות והשתתפויות של אחרים;
(2) תרומות;
(3) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;
(4) הכנסות מהשכרת נכסים;
(5) תקבולים מדמי חבר;
(6) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרה הציבורית של המוסד;
(7) תמורה ממכירת נכסים הוניים;
(8) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה שחל עליהם סעיף 3(ח) לפקודה;
(9) הכנסות אחרות.
(ב) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות. הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו.
(ג) בצד התשלומים –
(1) תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר;
(2) שכר עבודה והוצאות נלוות;
(3) הוצאות הנהלה וכלליות;
(4) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;
(5) תשלומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרה הציבורית של המוסד.
(6) רכישות הוניות.
(7) סכומים לרכישת איגרות חוב, שחל עליהם סעיף 3(ח) לפקודה.
(8) הוצאות אחרות.
(ד) שוברי קבלה, שבהם יצויינו, בנוסף לאמור בסעיף 5(א)(2) להוראות, מספר תיק המוסד אצל פקיד השומה.
תקבולים בשל תרומות יירשמו בפנקס שובר קבלות נפרד. על כל קבלה בפנקס שובר קבלות לתרומות תודפס בצורה בולטת לעין המלה “תרומה”; אם ניתן למוסד אישור לפי סעיף 46 לפקודה, יודפסו על הקבלה גם המלים: “למוסד אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה”;
(ה) תיק תיעוד חוץ.

ציון שמות

 1. על אף האמור בסעיף 5(א)(4) שבפרק ב’ להוראות, רשאי מוסד שלא לרשום שמו של תורם, אם יציין בשובר קבלה במקום המיועד לרישום שם המשלם, את המלים “תרומה בעילום שם”.

הכנסות מעסק

 1. מוסד שיש לו הכנסה מעסק ינהל, בנוסף לאמור בהוראות אלה, מערכת פנקסים נפרדת לגבי הכנסתו מעסק, לפי התוספת המתאימה בהוראות.

החלת ההוראות

 1. ההוראות יחולו, בשינויים המחוייבים, על המוסד.

תחולה

 1. תחולתן של הוראות אלה בשנת המס 1993 ואילך.

י”ב באב התשנ”ב (11 באוגוסט 1992)

משה גביש

נציב מס הכנסה

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן