הוצאות הנהלה וכלליות

עמותה אינה רשאית לשלם שכר לחברי הוועד וחברי ועדת הביקורת, אלא גמול ישיבה והחזר הוצאות בלבד, כמפורט בתקנות שנכנסו לתוקף ביום 23.2.2010, ועבור ביצוע תפקידם ככאלה בלבד. גם לעובדיה אין העמותה רשאית לשלם שכר העולה על הסביר, בהתחשב בכישורי העובד והמקובל בשוק העבודה עבור תפקידים דומים. כאשר מדובר בשכר לעובד שהוא חבר עמותה, יש במתן שכר מעבר לסביר משום חלוקת רווחים אסורה, בגינה עלול חבר הוועד לחוב אישית עקב הפרת חובותיו כלפי העמותה לפי סעיף 34ד’ לחוק, אלא אם כן התנגד לחלוקה האסורה ונקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנעה או שבנסיבות העניין לא ידע ולא היה עליו לדעת על החלוקה האסורה. תשלום שכר בלתי סביר לספקים אחרים שאינם עובדי העמותה הנו פעולה שלא לטובת האינטרסים של העמותה ולקידום מטרותיה ולכן עשויה להיות בניגוד להוראות סעיף 27 לחוק.

אם הוצאות השכר של העמותה תהיינה בלתי סבירות עשוי הרשם לראות בכך שימוש בכספי העמותה שלא למטרותיה.

בכל הנוגע לקביעת תקרה לשכר בכירים בעמותות, נבחנת סבירות השכר תוך התחשבות בגורמים כדלקמן:

  • גודל – המחזור השנתי של העמותה;
  • עצמאות – אחוז התמיכות וההקצבות מהמדינה מסך המחזור הכספי;
  • יעילות – אחוז הוצאות הנהלה וכלליות מסך מחזור ההכנסות;
  • איכות הניהול – העדר גירעון, גידול בפעילות, יעילות ועדת הביקורת וכו’;
  • איכות נושא המשרה – כישורים, השכלה, ניסיון מקצועי וכיו”ב;

הוצאות הנהלה וכלליות הן ההוצאות האדמיניסטרטיביות. על העמותה להקפיד כי הוצאות אלו לא יעלו על אחוז סביר מסך המחזור השנתי של העמותה. רשם העמותות יתערב בעניין זה במקרים קיצוניים בהם יעלה חשש כי הוצאת הכספים הנה בלתי סבירה באופן כזה שמתעורר חשש לחלוקת רווחים או לשימוש בכספי העמותה בניגוד למטרותיה.

החשב הכללי פרסם כללים בדבר הוצאות הנהלה וכלליות כתנאי למתן תמיכה. כללי החשב הכללי מתייחסים הן לאחוז הוצאות הנהלה וכלליות מכלל המחזור הכספי של העמותה והן להגדרת הרכיבים שיש לכלול בהוצאות אלו. ניתן לראות את הוראות החשב הכללי בעניין באתר משרד האוצר.

תקרת הוצאות הנהלה וכלליות :

גובה ההכנסות השנתיותתקרת הוצאות הנהלה וכלליות
מסך מחזור ההכנסות (באחוזים)
0 – 10 מיליון ש”ח בשנה22%
10 – 25 מיליון ש”ח בשנה15.5%
25 – 50 מיליון ש”ח בשנה10%
50 – 75מיליון ש”ח בשנה8.5%
75 – 100מיליון ש”ח בשנה7.5%
מעל 100מיליון ש”ח בשנה5%

כללי הדיווח (מיון) של החשב הכללי באוצר

מס”דסעיףהרכב, מהות והערות
1.משכורות ושכר עבודהסוציאליות ונלוות לשכרו/או קניית שירות ניהולהוצאות שכר נושאי משרה בגוף (מנכ”ל, סמנכ”ל, חשב, עובדי מנהלה וכו’ (עובדים המשמשים בתפקידי ניהול ומנהלה).
אין לפצל שכר של עובד וליחסו באופן חלקי לסעיפי השכר במסגרת עלות הפעילויות, כמבצע פעילות שאיננה ניהולית ו/או מנהלתית.
עובד המוגדר כמנהל בהנהלת הגוף לא יוכל להיות מוגדר בחלק ממשרתו כמבצע פעילות ישירה, אלא אם כן כל משרתו היא כמבצע פעילות ישירה.
במוסד ציבור שמחזור הכנסותיו לפי הדו״ח הכספי המבוקר האחרון שברשותו אינה עולה על 400 א׳ ש״ח, לא תחושב עלות שכר מנכ״ל שלו הנמוכה מ-40% ממחזורו, כחלק מהוצאות הנהלה וכלליות של מוסד הציבור.
2.דמי ניהול לתאגידים אחריםתשלום לתאגידים בגין שירותי ניהול שהוענקו לגוף.
3.הוצאות גיוס תרומותהוצאות שיווק, פרסום והפקת אירועים (לגיוס תורמים)
למעט גיוס תרומות עבור רכוש קבע שאינן נחשבות כהוצאות הנהלה וכלליות.
4.שירותים מקצועייםתשלומים לגופים חיצוניים כגון: שכר טרחת יועצים משפטיים; שכר טרחת רואי חשבון; שכר טרחת מבקר פנימי; הוצאות בגין ניהול חשבונות וחשבות שכר (אם מבוצע על ידי גוף חיצוני).
5.צורכי משרד והדפסותהוצאות כדוגמת הדפסות, דואר, טלפון, תקשורת ועוד, למעט הוצאות הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות (כדוגמת מוקדים, סניפים בהם עוסקים במישרין בביצוע מטרות המוסד ומטלותיו).    
6.שכר דירה ואחזקההוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של המוסד ולמבנים למעט הוצאות הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילות.
7.אש”ל, כיבודים ונסיעותבארץ ובחו”ל.
8.אחזקת כלי רכב ושכירותהוצאות בגין  אחזקת רכבים ושכירות, למעט הוצאות כאמור בגין רכבים המשמשים את המוסד במישרין לביצוע מטרות המוסד ומטלותיו.
9.מסים ואגרותהוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת בהם פעילות במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.
אגרות רישוי, דמי חבר (שהם בגדר חובה), דמי ביול מסמכים.
10.פחתהוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי, מכונות וציוד, שיפורים והתאמות במבנה / במושכר, כלי רכב (סעיף 7 לעיל) למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות ולרבות הוצאות כאמור שאינן ניתנות לייחוס במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן