אישור ניהול תקין

מהו אישור ניהול תקין?
החל מ-1999, גופים הפונים לתמיכה ממשרד ממשלתילהציג אישור של רשם העמותות.
עוד נקבע בהחלטה כי רשם העמותות יבחן בהתאם לנהלים ולקריטריונים שיגובשו על ידו –

  1. אם העמותה עומדת בכל דרישות החוק,
  2. אם נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק את מטרות העמותה.

האישור הניתן לעמותות על-ידי הרש מכונה “אישור ניהול תקין”.


החל מ- 18.7.01 גם עמותות הנותנות שירותים למשרדי ממשלה חייבות להציג אישור ניהול תקין.
קיימים גורמים נוספים המתנים העברת כספים לעמותות בהמצאת האישור.
כך לדוגמא, ועדת הכספים של הכנסת דורשת את האישור מעמותות המבקשות מעמד מיוחד על-פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (לפיו זכאי תורם לעמותה כזו לניכוי מס בגין תרומתו).
שויות מקומיות מתנות את תמיכתן בעמותות בקיומו של האישור, וכמותן אף המועצה להסדר הימורים בספורט וקרנות גדולות.
לעיתים אף תורמים פרטיים מחליטים להגביל תרומתם ולהעבירה רק לעמותות שיש ברשותן אישור כאמור.

בעקבות החלטות הממשלה, ובהתאם לסמכויות הנתונות לרשם העמותות בחוק העמותות, מבצעת יחידת רשם העמותות בדיקות תקופתיות של העמותות.
היחידה מנפיקה אישורי ניהול תקין לעמותות העומדות בדרישות החוק. האישור מתייחס להמצאת המסמכים שעליהן להמציא מידי שנה. האישור מתבטלאם נמצאיםליקויים מהותיים בהתנהלות העמותה.
במקרה של ליקויים:  העמותה לא תקבל אישור או שיבטלו אישור קיים,
בנוסף, ננקטים צעדים נוספים כלפי העמותות ובכללם חיוב העמותה לחתום על תכנית לתיקון ליקויים כתנאי למתן אישור. לעיתים הדרשת נקיטה בהליכי פירוק במקרים המתאימים.
יצוין כי בדיקות תקופתיות כאמור, לצורך בחינת קיום דרישות הדין, מתבצעות בכל העמותות, לא רק באלו הפונות בבקשות לאישור ניהול תקין..

רוצים להתייעץ עם רואה חשבון לעמותות? צרו איתנו קשר 🙂 נשמח לסייע

 

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן