אישור ניהול תקין לשנתיים

מדינת ישראל

משרד המשפטים

רשות התאגידים

רשם העמותות וההקדשות

רשם העמותות יעניק אישור ניהול תקין לשנתיים לעמותות ולחל”צ המגישות דיווחים במועד ואשר עמדו בכל הקריטריונים המפורטים מטה, במצטבר, וזאת כדי להקל על התנהלותן. להלן רשימת הקריטריונים –

‏ט’ אייר תשע”ט

‏‏14 מאי 2019

הנדון: אישור ניהול תקין לשנתיים

בהמשך לפרסום הליך שיתוף ציבור שהסתיים ב-1.4.19 ולאחר בחינת הערות הציבור לעניין שינוי במדיניות הרשם בכל הנוגע למתן אישור ניהול תקין לעמותות ולחל”צ, הפועלות באופן תקין לאורך זמן, הוחלט על שינוי המדיניות כדלקמן:

רשם העמותות יעניק אישור ניהול תקין לשנתיים לעמותות ולחל”צ המגישות דיווחים במועד ואשר עמדו בכל הקריטריונים המפורטים מטה, במצטבר, וזאת כדי להקל על התנהלותן.

להלן רשימת הקריטריונים –

●              לעמותה/לחל”צ היה אישור ניהול תקין ללא הערות (כגון: אישור ניהול תקין לעמותה שמונה לה חשב מלווה, עמותה בגרעון) במשך 5 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

●              אישורי ניהול תקין שהוענקו לעמותה/לחל”צ בכל אותן שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה, נחתמו לפני תחילת השנה לגביה ניתן האישור, דבר המהווה אינדיקציה לכך שהעמותה/ החל”צ הגישה את המסמכים הנדרשים במועד, ולפחות לא באיחור ניכר.

●              העמותה/החל”צ לא היתה בהליך של תיקון ליקויים מטעם הרשם ב- 5 שנים האחרונות .

עמותה/חל”צ אשר עומדת בכל הקריטריונים המפורטים מעלה ובכפוף לכך שלא עלו אינדיקציות אחרות בבדיקת הבקשה לאישור ניהול תקין, תקבל אישור ניהול תקין לשנתיים.

יודגש כי קבלת אישור ניהול תקין לשנתיים אינה פוטרת את העמותה/החל”צ מחובתה להגיש דיווחים שנתיים בהתאם להוראות הדין במועד, בשנה העוקבת, ודבר זה יהווה תנאי להמשך תוקפו של האישור בשנה השנייה. על העמותה להגיש את הדיווחים בשנה העוקבת לא יאוחר מיום 30.6 או עד הארכה השלישית בהתאם להסדר הארכות שנקבע בעניין זה עם לשכת רואי החשבון.

בנוסף, על העמותה/החל”צ יהיה להגיש דיווחים כאמור באמצעות הדיווח המקוון בהתאם להוראות הדין.

ככל שהעמותה/ החל”צ לא תגיש את הדיווחים לשנה העוקבת במועד ובאופן האמור, האישור לשנה העוקבת יבוטל אוטומטית, ואם תרצה העמותה/ החל”צ לחדשו, תצטרך להגיש בקשה לאישור ניהול תקין באופן רגיל.

יובהר כי אישור ניהול תקין לשנתיים יוענק לעמותות/חל”צ העומדות בקריטריונים המפורטים מעלה, לפי הנתונים המצויים בידי רשם העמותות, והעמותה אינה נדרשת להגיש בקשה מיוחדת לאישור זה.

יוער, כי שינוי המדיניות במתן אישור ניהול תקין לעמותות/חל”צ הפועלות באופן לא תקין יפורסם בהמשך.

      בברכה,

עו”ד אייל גלובוס

      ראש רשות התאגידים

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן