אישור לחריגה מהשיעור המירבי בהוצאות הנהלה וכלליות

בכוונת אגף החשב הכללי במשרד האוצר לתקן את נוהל התמיכות מתקציב המדינה
במוסדות ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, כך שתאושר חריגה משיעור המרבי
להוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור הפעילות ושיעור הגירעון המרבי ביחס למחזור
הפעילות, כפי שנקבע בסעיפים 5 ו-7 לנוהל, למוסדות ציבור אשר מחזור פעילותם נפגע
כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה.
נוהל התמיכות מתקציב המדינה קובע כי מוסדות ציבור הנתמכים לפי סעיף 3א לחוק
יסודות התקציב, נדרשים לעמוד במספר כללים הנוגעים לפעילותם, אשר חלקם מחושבים
ביחס למחזור הפעילות. בהתאם לכך, לאור השלכות התפשטות נגיף הקורונה על היקפי
פעילות מוסדות הציבור, יקבעו כללים לפיהם תאושר חריגה מהמגבלה כאמור.
הנוהל לתמיכות מתקציב המדינה יתוקן בהתאם ונוסח מעודכן יפורסם לציבור.

 

מנהלים עמותה?
צרו קשר. נשמח לעזור :)

דילוג לתוכן